Thông tin Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức ( Phòng TN&MT TP Thủ Đức) nằm ở đâu? Địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thời gian làm việc cụ thể ra sao? Có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy như thế nào? Tất cả sẽ được Nhà Đất Hoàng Việt cập nhật đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết dưới đây.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức
Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức

Thông tin liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức

Địa chỉ liên hệ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: 02837470399

Thời gian làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Phòng TN&MT Thành phố Thủ Đức làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;

Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Để liên hệ với Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Thủ Đức, quý khách vui lòng đến trực tiếp địa chỉ 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hoặc gọi điện thoại đến số 02837470399 nhé!

Vị trí và chức năng của Phòng TN&MT Thành phố Thủ Đức

Theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức Thủ Đức. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức hiện nay có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy như sau:

1. Vị trí

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo; quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Chức năng

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc, bản đồ

Nhiệm vụ và quyền hạn Phòng TNMT TP Thủ Đức

Người dân làm thủ tục hành chính tại Phòng TNMT Thành phố Thủ Đức
Người dân làm thủ tục hành chính tại Phòng TNMT Thành phố Thủ Đức

Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Thủ Đức và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các phường không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đt theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các phường thuộc Thành phố Thủ Đức; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của Thành phố Thủ Đức.

5. Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức hoặc phối hợp các cơ quan có liên quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức.

10. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập th, kinh tế tư nhân và hướng dn, kim tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường, các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn các phường thuộc Thành phố Thủ Đức.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của y ban nhân dân Thành phố Thủ Đức.

16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức giao hoặc theo quy định của pháp luật

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài Nguyên và Môi Trường TP Thủ Đức

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyn điu hành các hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức quyết định theo chỉ đạo của y ban nhân dân thành ph và theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, trình độ, năng lực cụ thể của cán bộ, công chức, Phòng Tài nguyên và Môi trường được tổ chức thành các tổ chuyên môn gồm những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác của Phòng.

Tổng Kết

Bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Phòng Tài nguyên Và Môi Trường Thành phố Thủ Đức bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, chức năng, nhiệm vụ, vị trí và những thông tin liên quan. Nếu bạn có nhu cầu liên hệ về các thủ tục hành chính tại Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Thủ Đức có thể liên hệ  trực tiếp địa chỉ 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hoặc gọi điện thoại đến số 02837470399 nhé!

XEM THÊM:

Thông tin chi tiết Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức

Contact Me on Zalo