Thông tin Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè

Thông tin Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè ( Phòng TNMT) bao gồm: Địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thời gian làm việc, vị trí, chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết dưới đây. Hãy cùng Nhadathoangviet.com tham khảo chi tiết nhé!

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè
Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè

Thông tin Phòng Tài Nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè

– Địa chỉ liên hệ: 330 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

– Số điện thoại liên hệ: 0835515736

– Thời gian làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Phòng TN&MT Huyện Nhà Bè làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, nghỉ Tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

  • Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.
  • Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h.

Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục đất đai cần được tư vấn hỗ trợ, có thể liên hệ Nhà Đất Hoàng Việt qua số điện thoại 0933999895 để được hỗ trợ miễn phí nhé.

Ví trí, chức năng và quyền hạn Phòng TNMT Huyện Nhà Bè

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp Huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo (đối với những Huyện Nhà Bè có biển).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Tài nguyên và môi trường Huyện Nhà Bè

Thông tin phòng TNMT Huyện Nhà Bè

1. Trình Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Huyện Nhà Bè và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Huyện Nhà Bè theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường, thị trấn (sau đây  gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai Huyện Nhà Bè.

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (nếu có).

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

10. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè và Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

16. Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Huyện Nhà Bè giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và biên chế Phòng TN&MT Huyện Nhà Bè 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè quyết định trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường làm công tác quản lý trên địa bàn Huyện Nhà Bè được bố trí phù hợp với nhiệm vụ được giao; số lượng biên chế của phòng do Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè quyết định trong tổng biên chế hành chính của Huyện Nhà Bè được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao. 

TỔNG KẾT

Nhadathoangviet.com đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè bao gồm thông tin liên hệ, vị trí chức năng nhiệm vụ được cập nhật mới nhất theo quy định của nhà nước. Nếu bạn có nhu cầu cần hỗ trợ về các thủ tục giấy tờ pháp lý đất đai có thể liên hệ địa chỉ bên trên để được hỗ trợ nhé!

XEM THÊM:

Hướng dẫn tách thửa đất huyện Nhà Bè cập nhật mới nhất

Contact Me on Zalo