Thông tin Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai

Thông tin chi tiết về Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Đồng Nai

Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Long An
Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Long An

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai chuyên thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

Lịch sử hình thành

 Năm 2003, bộ máy cơ quan quản lý về đất đai có sự thay đổi lớn, ở Trung ương Chính phủ quyết định thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; ở địa phương, ngày 17/06/2003, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1746/QĐ.UBT của về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở sáp nhập chức năng Sở Địa chính Nhà đất với các chức năng quản lý môi trường, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản từ các Sở khác; đối với cấp huyện, đến cuối tháng 12 năm 2003 cũng đã hình thành Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ Sở phòng Địa chính Nhà đất trước đây được bổ sung thêm các chức năng mới theo quy định.

Đồng chí Lê Viết Hưng tiếp tục được UBND tỉnh bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 3 phó giám đốc gồm: đ/c Nguyễn Hữu Lý, đ/c Phan Văn Linh, đ/c Phan Văn Hết. Đến tháng 12 năm 2005, đ/c Nguyễn Hữu Lý được UBND tỉnh điều chuyển công tác; tháng 3/2006 UBND tỉnh bổ nhiệm tiếp đ/c Võ Văn Chánh làm phó giám đốc. Bộ máy tổ chức của Sở thời kỳ này được tổ chức thành 10 đơn vị trực thuộc gồm: 05 phòng chuyên môn (Phòng Quy hoạch Kế hoạch, Phòng Đăng ký Nhà đất, Phòng Đo đạc Bản đồ, Phòng Môi trường, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản), Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất, Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường.

Ngày 04/6/2004, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2135/2004/QĐ.UBT thành lập Qũy Bảo vệ môi trường Đồng Nai; tháng 4 năm 2005, UBND tỉnh quyết định chuyển chức năng quản lý nhà về Sở Xây dựng và sáp nhập Phòng Đo đạc Bản đồ và Phòng Đăng ký Nhà đất thành Phòng Đất đai; ngày 24/2/2005, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 872/QĐ.CT.UBT thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường và các chức năng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. 
Như vậy tính đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường có 04 phòng chuyên môn, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và 04 đơn vị sự nghiệp dự toán cấp 1 trực thuộc (Trung tâm kỹ thuật địa chính Nhà đất, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Qũy Bảo vệ môi trường Đồng Nai).

Tổng số cán bộ công chức, viên chức 450 người (cán bộ công chức thuộc khối văn phòng Sở 82 người, người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp 378 người) . Trong đó có 06 người trình độ trên đại học, chiếm 1,17%; 165 người trình độ đại học, chiếm 38,9%; 156 người có trình độ cao đẳng và trung cấp, chiếm 36,6%; còn lại là công nhân kỹ thuật và một số nhân viên khác. 

Hội nghị sở tài nguyên môi trường đồng nai

Sở Tài nguyên và môi trường Tỉnh Đồng Nai ở đâu?

– Địa chỉ: Số 520 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Điện thoại: (384-0251) 828680 – 0251 3822 933

– Fax: (384-0251) 827364

– Email: stnmt@dongnai.gov.vn

– Website: https://stnmt.dongnai.gov.vn

Thời gian làm việc:

 • Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 12h
 • Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

Sơ đồ tổ chức 

Sơ đồ tổ chức Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai
Sơ đồ tổ chức Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai

– Văn phòng Sở

– Thanh tra Sở

– Phòng Kế hoạch – tài chính

– Phòng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

– Phòng Đăng ký thống kê đất đai

– Phòng Kinh tế đất

– Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

– Phòng Tài Nguyên nước

– Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

– Phòng Khoáng Sản 

– Phòng Quản lý chất thải Rắn

Nhiệm vụ và Quyền Hạn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

c) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;

d) Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; ký hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

e) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;

g) Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành; đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

k) Tổ chức, quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, tổ chức phát triển quỹ đất (trong trường hợp tổ chức này đặt trực thuộc Sở) và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và tổ chức phát triển quỹ đất trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Những hoạt động của Sở TN&MT Tỉnh Đồng Nai

so tai nguyen va moi truong tinh dong nai

Hoàn thành nhiều mục tiêu theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng đi vào nền nếp, khẳng định vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt đời sống xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung thực hiện, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và triển khai thường xuyên, đồng bộ các giải pháp nên đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Sở TN&MT đã cùng với ngành TN&MT hoàn thành 100% các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã kịp thời rà soát, xây dựng, trình ban hành các bộ thủ tục hành chính (TTHC), bộ quy trình giải quyết TTHC; đặc biệt, đẩy mạnh rà soát, xây dựng các quy trình điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Danh sách Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) các huyện trực thuộc tỉnh Đồng Nai

1. Phòng TN&MT huyện Long Khánh

 • Địa chỉ:  40 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3847 186.

2. Phòng TN&MT huyện Xuân Lộc

 • Địa chỉ: 1 Phan Bội Châu, TT. Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3961 384.

3. Phòng TN&MT huyện Trảng Bom

 • Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Thị trấn Tràng Bỏm, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3982 222.

4. Phòng TN&MT huyện Thống Nhất

 • Địa chỉ: Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3966 294.

5. Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu

 • Địa chỉ:  ĐT768, Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 232.

6. Phòng TN&MT huyện Tân Phú

 • Địa chỉ: 787 Chu Văn An, Thị Trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3891 545.

7. Phòng TN&MT huyện Nhơn Trạch

 • Địa chỉ: Đường Số 3, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 • Điện thoại: 0251 3976 394.

8. Phòng TN&MT huyện Cẩm Mỹ

 • Địa chỉ:  Đường Không Tên, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3871 357.

9. Phòng TN&MT huyện Định Quán

 • Địa chỉ: Đường Ba Tháng Hai, Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3721 362.

10. Phòng TN&MT thành phố Biên Hòa

 • Địa chỉ:  520 Đường Đồng Khởi, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3822 933.

Lưu ý:

 • Thông tin liên hệ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các phòng TN&MT để cập nhật thông tin mới nhất.

LỜI KẾT

Là chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản tại Đồng Nai, Nhadathoangviet.com đã cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Đồng Nai và các thông tin liên quan. Để liên hệ trực tiếp sở tài nguyên và môi trường, bạn vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

– Địa chỉ: Số 520 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Điện thoại: (384-0251) 828680 – 0251 3822 933

– Fax: (384-0251) 827364

– Email: stnmt@dongnai.gov.vn

– Website: https://stnmt.dongnai.gov.vn

nhà đất hoàng việt
XEM THÊM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo